Prækvalificering af ph.d. ansøgninger 2016 til Læringsløft 2020

Finansministeriet har afsat 28 millioner kr. til ph.d. projekter indenfor uddannelsesforskning med fokus på folkeskolen.

  • Hvordan forbedrer vi folkeskoleelevers udbytte af undervisningen?
  • Hvordan kommer den nyeste forskning i uddannelse og læring både elever, lærere og læreruddannelserne til gavn?
  • Hvordan sikrer vi, at viden om uddannelse bliver overført til praksis?

På Finansloven er der afsat 28 millioner kr. til ph.d.-stipendier inden for uddannelsesforskning med fokus på folkeskolen. Midlerne skal bruges til at forske i og udvikle ny viden og bedre læring i folkeskolen. 

Det overordnede formål med ph.d.-forskningen er at forbedre udbyttet for alle elever i folkeskolen. 

Målet med ph.d. projekterne

Ph.d.-projekterne kan omfatte problemstillinger, der vedrører specifikke fags didaktik, såvel som almene didaktiske og pædagogiske emner. 

Målet med er at tilvejebringe og udfordre:

• Ny og væsentlig viden til skoler, der får betydning for den fremadrettede praksis. 
• Ny viden, der resulterer i nye former for efter- og videreuddannelsestilbud og kvalificerer grunduddannelserne. 
• Eksisterende forskningshypoteser
• Nye formidlings- og kommunikationsformer, der sikrer dialog mellem praksis, forskning oguddannelse. 

Ansøgning

Ph.d.-rådet opslår ph.d.-stipendier inden for uddannelsesforskning med fokus på folkeskolen.

Ph.d.-projekterne skal have fokus på praksisrelevant forskning i den danske folkeskole med henblik på at forbedre udbyttet for alle elever.

De ph.d.'er som uddannes skal både under uddannelsen og efterfølgende kunne undervise på professionshøjskolerne og indgå i forskning og udvikling på uddannelsesområdet.

Der opslås stipendier én gang om året og opslaget for 2016 forventes opslået omkring årsskiftet 2015-2016.

Vurderingskriterier

  • Ph.d.-projektets forskningsmæssige kvalitet
  • Ph.d.-projektets relevans i forhold til opslagets formål
  • Ph.d.-projektets faglige forankring på universitet og professionshøjskole
  • Ph.d.-kandidatens kvalifikationer
  • Ph.d.-projektets plan for videnomsætning gennem uddannelse, formidling eller udviklingsaktiviteter

For mere information, kontakt: 

Vinnie Møller Johansen
AC-fuldmægtig

E: vijo@ucc.dk

Læs om kriterierne for og prækvalificeringsforløbet for ph.d. ansøgninger (pdf)

Læs om uddannelsesforskning på AU

Samarbejdspartnere - Læringsløft