Finansierede projekter i 2012

Følgende projekter blev tildelt midler af Ph.d.-rådet i 2012.

Ledelsesvilkår, pædagogisk ledelse og elevernes læringsudbytte

Stipendiat: Lonni Hall (AU/UCC)

Ph.d. projektet vil undersøge betingelserne for at bedrive ledelse, der kan understøtte og styrke elevernes læringsudbytte i Danmark.

International forskning viser, at der er en sammenhæng mellem pædagogisk ledelse og elevernes læringsudbytte. Der mangler dansk forskningsviden om feltet. Kan vi sikre større læringsudbytte for eleverne ved bestemte former for pædagogisk ledelse? Produktet er en ph.d. afhandling, samt et idekatalog der kan pege på opmærksomhedsfelter og mulige ”next praksisser”.

Pupils Conceptual development and understanding of Natural Science/Technology in Primary school

Stipendiat: Rikke Dalgaard Hartmeyer (AU/Metropol)

Projektet andvender Personal Meaning Mapping (PMM) til at undersøge, hvordan forskellige læringsmiljøer influerer på elevers konceptuelle udvikling og forståelse af natur og teknik i folkeskolen. Samtidig undersøger projektet, hvordan PMM kan støtte lærere i at organisere og udføre natur og teknik undervisningen, samt hvordan PMM influerer på elevers forståelse af relevante koncepter i natur og teknik.

Vejledning – som inkluderende redskab i læreres hverdagspraksis

Stipendiat: Charlotte Riis Jensen (AU/UCC)

Da op mod hver 4. elev anses som vanskelig og problematisk af lærerne tyder meget på, at der eksisterer en udfordring i forhold til den inklusive praksis i grundskolen. Dette projekts ambition er at udvikle lærernes pædagogiske og didaktiske kompetencer ved at undersøge, hvordan vejledning af lærere kan få betydning for den krævede inklusion i klasserummet og for læreres praksis. Datamaterialet til at belyse denne probelemstilling består af interviews, observationer samt spørgeskemaer.

Elevers begrundede vurderinger i udskolingen. Litteraturundervisningens potentiale.

Stipendiat: Kristine Kabel (AU/UCC)

Hvordan kan elevfagsprog om litteratur karakteriseres, vurderes og diskuteres? projektet undersøges elevers begrundede vurderinger i dansk i udskolingen, samt hvilke tiltag, der kan støtte denne måde at forholde sig til tekster på. Begrundede vurderinger ses i projektet som måder at udtrykke stillingtagen på og som et elevfagsprog, der er centralt for generelt at kunne forstå og udtrykke sig kritisk om tekster. Projektets formål er didaktisk og begrundet i et teoretisk perspektiv om, at udvikling af elevfagsprog har betydning for succes i uddannelsessystemet.

Meningsfuld målsætning – meningsfuld læring?

Stipendiat: Mikkel Stovgaard (AU/UCC)

I projektet undersøges, hvordan elever i den danske folkeskole påvirkes af målarbejde. Formålet er at belyse, om og i givet fald hvordan implementering af niveaudelte mål i udskolingen påvirker udvalgte elevgruppers positioneringsmuligheder og lyst til at lære.

Projektet har et eksperimentelt design og beror empirisk på data indsamlet via spørgeskemaundersøgelse før og efter intervention samt klasserumsobservationer og interviews.

Interkulturelle læreprocesser i engelsk -Nybrud i kulturundervisningen gennem aktionsforskning og metodeudvikling

Stipendiat: Lone Krogsgaard Svarstad (AU/Metropol)

Ph.d-projektet vil udvikle en metodisk tilgang til undervisning i interkulturelle læreprocesser i engelsk i udskolingen.

Det empiriske arbejde er funderet i aktionsforskning med det formål at udfordre og udvikle engelsklærernes didaktiske tænkning og praksis. En ny tilgang til undervisning i kulturdimensionen søges afprøvet med inspiration fra feltet cultural studies.

Der vil være fokus på udvælgelseskriterier for kulturelt meningsbærende tekster og læringsmål med henblik på at udvikle elevernes kritiske interkulturelle medborgerskab.

Teknologibaseret læsning og skrivning i folkeskolen

Stipendiat: Helle Bundgaard Svendsen (AU/VIA)

Elever med afkodningsvanskeligheder som anvender it-støtte til deres læsning og skrivning udvikler nogle særlige teknologibaserede læse- og skrivestrategier.

Projektets mål er at afdække disse strategier for at kunne integrere dem i undervisningen af elever fra 4. kl. med afkodningsvanskeligheder, sådan at de i højere grad inkluderes i den almindelige undervisning i folkeskolen.

Elevpotentialets kompleks - Elevrettet ledelse og organisering i spændingsfeltet mellem selvrealisering og performancekrav

Stipendiat: Kia Wied (AU/UCC)

Hvordan virker forskellige typer af elevrettede ledelses- og organiseringsformer i forhold til udviklingen af elevers potentialer?

Projektet undersøger, hvordan elevers potentialer bliver til gennem forskellige måder at lede og organisere skolen og har her særligt fokus på ledelses- og organiseringsformernes samspil samt interne og indbyrdes spændinger. Det teoretiske afsæt er poststrukturalistisk og empirien tilvejebringes via kvalitative feltstudier på to skoler.

Skolen og den sociale arv – om elevtrivsel og sammenhæng i skole-hjem-relationerne

Stipendiat: Iben Charlotte Aamann (AU/UCC)

Projektets formål er at skabe en viden, der kan gøre folkeskolen bedre til at bryde den negative sociale arv gennem et kvalitativt studie af, om og i så fald hvordan skolens ledelse og organisering af relationerne mellem skole og hjem fremkalder en følelse af sammenhæng for den enkelte elev.

Projektet tager afsæt i governmentalitytraditionen, men anlægger samtidig dels et elevperspektiv, dels et blik for de sociale klassers indflydelse på dannelsen af subjektivitet og dels et affektperspektiv.

Samarbejdspartnere - Læringsløft