Finansierede projekter i 2013

Følgende projekter blev tildelt midler af Ph.d.-rådet i 2013.

Elevers læsehandlinger – et performativt blik på læsestrategier

Stipendiat: Liv Fabrin (AU/UCC)

Elever investerer i sig selv som læsere og de læsestrategier som de udvikler, er afgørende for deres læsetilegnelse.

Projektet undersøger elevers performative læsehandlinger og udforsker læseundervisning med henblik på at udvikle et fleksibelt didaktisk begreb om læsestrategier til brug for metodevalg i læseundervisningen.

Overbygningsskolen som potentielt vendepunkt – om kategoriseringspraksis og in- og eksklusion i udskolingen

Stipendiat: Helene Falkenberg (AU/UCC)

Fokus er overbygningsskolens potentiale som inkluderende læringsmiljø. Her undersøges læreres vurderings- og opfattelsesmåder, som konstruerer kategoriseringspraksisser og hvordan disse praksisser knytter an til de arkitektoniske og organisatoriske rammer.

Projektet hviler på Bourdieus prakseologiske teori og Goffmans mikrosociologisk samhandlingsteori, og tilrettelægges som et klasserumsstudie på udvalgte overbygningsskoler.

Udskolingsdidaktik - mellem de unges forudsætninger, eksterne evalueringskrav og lærerens pædagogiske intentionalitet

Stipendiat: Thomas Iskov (AU/VIA UC)

Projektet afdækker didaktiske udfordringer, som de opleves af lærerne, mellem udskolingselevernes forudsætninger, kravene om ekstern evaluering og lærerens egen pædagogiske intentionalitet. Formålet er derudover at fremkomme med anbefalinger til didaktisk praksis i udskolingen.

De unges forudsætninger og ekstern evaluering udgør videnområder, som den kvalitative undersøgelse baserer sig på. Empiri indsamles hovedsageligt via en række kvalitative interview med dygtige lærere i udskolingen.

Elever som reagenter - situeret skriveundervisning på mellemtrinnet

Stipendiat: Louise Molbæk (AU/UCC)

Med udgangspunkt i socialsemiotisk tekstteori og OECD's anbefalinger vedr. læringssituationer undersøger projektet, hvordan skriveundervisning kan tilrettelægges. Formålet er at bidrage til udviklingen af principper og strategier forminddragelse af situati- oner fra livet uden for skolen og skabe rum for elevens positionering som reagerende skribent.

Dette undersøges metodisk ved hjælp af afprøvning af et didaktisk design i to klasser på mellemtrinet og analyse af dets betydning for praksis.

Fra fravær til passion i udskolingenslæringsrum -et studie af ændringer i frafaldstruede udskolingselevers læring og skoledeltagelse

Stipendiat: Maj S. Rasmussen (AU/VIA UC)

Projektets formål er at skabe en viden, der kan forbedre inklusion af udsatte elever med bekymrende fravær gennem et kvalitativt studie af, om og hvordan forskelligt organiserede læringsrum, der samtænker social og faglig læring, kan tiltrække og fastholde disse elever.

Projektet tager afsæt i social praksisteori og inddrager et elevperspektiv på (grunde til) ændringer i deltagelse og fravær, der skal kvalificere organiseringen af differentierede læringsrum i folkeskolen.

Vurdering for læring

Stipendiat: Neriman Tiftikci (AU/Metropol)

Formålet med ph.d. projektet er at undersøge, hvilken vurderingsteknologi rettet mod vurdering for læring der kan øge læringsudbytte hos 5.klasses elever i faget dansk. Gennem et randomiseret, kontrolleret eksperiment er det ønsket at bidrage med ny viden om, hvilken af de tre vurderingsteknologier der er mest effektiv.

Om inklusionsbegrebet og udvikling af inkluderende læringsrum

Stipendiat: Morten Timmermann Korsgaard (AU/UCC)

Årsagerne til ekslusion af elever i folkeskolen søges ofte i individualiserede problematikker. Dette betyder, at de konkrete praksisser i fællesskaberne overses og der mangler et blik for, hvilke praksisser der inkluderer elever i læringsfællesskabet.

I dette projekt sættes der fokus på netop disse praksisser, der inkluderer elever i folkeskolen. Gennem observationsforløb og innovation labs udvikles der viden om disse praksisser, samtidig som selve observationsmetoden sættes i fokus og udvikles.

Elevengagement som katalysator for inklusion og læringsudbytte

Stipendiat: Hilde Ulvseth (AU/UCC)

Ph.d. projektet undersøger elevengagement, som er afgørende for elevers inklusion og læringsudbytte. Der undersøges karakteristika ved læringsmiljøer med hhv. engagerede og uengagerede elever, samt engagementets betydning for elevers og læreres oplevelse af inklusion i undervisningen.

Projektet leverer ny viden til udvikling af engagerende læringsmiljøer, der karakteriseres ved elevers lyst til og motivation for læring samt aktiv deltagelse og inklusion i undervisningen.

Udvikling af geografilæreres kompetencer

Stipendiat: Søren Witzel Clausen (AU/VIA UC)

Projektet vil generere ny viden om, hvordan danske geografilæreres kompetencer kan udvikles i et samspil med andre naturfagskollegaer, og hvordan det kommer til udtryk i lærernes fagsprog og undervisningsmetoder. Begrebet kompetencer forstås som Pedagogical Content Knowledge (PCK).

Projektet indgår som en del af det større tværinstitutionelle forskningsprojekt QUEST, og der vil blive anvendt både kvantitative og kvalitative metoder ved indsamling af empiri.

Samarbejdspartnere - Læringsløft