Finansierede projekter i 2014

Følgende projekter blev tildelt midler af Ph.d.-rådet i 2014.

Eksplicit litteraturundervisning i et inkluderende perspektiv

Stipendiat: Nina Berg Gøttsche (AU/VIA UC)

Projektet undersøger, hvordan litteraturundervisningen i overbygningen kan kvalificeres, så elever med læseforståelsesvanskeligheder i højere grad kan inkluderes og få udbytte af undervisningen. Elever med læsevanskeligheder er vigtige informanter, og projektet undersøger derfor som udgangspunkt, hvordan elever med læsevanskeligheder faktisk forstår litterære tekster, som grundlag for at udvikle en metode til eksplicit litteraturundervisning, der kan give elever med læsevanskeligheder adgang til litteraturens dannelsespotentiale.

Ledelse og organisering af fagteam og faglige vejledere, der kan understøtte lærernes samarbejde om udvikling af undervisningen med henblik på øget læringsudbytte for eleverne

Stipendiat: Dorethe Bjergkilde (AU/UCC)

Projektet vil skabe ny viden om ledelse og organisering af fagteam og faglige vejledere, der kan understøtte lærernes samarbejde om udvikling af undervisningen med henblik på øget læringsudbytte for eleverne. Der undersøges specifikt, hvordan skoleledelse gennem distribueret ledelse kan understøtte faglige vejlederes virke og udvikling af fagteam, samt hvilke organisatoriske strukturer og affektive dynamikker der fremmer/hæmmer denne proces.

Feedback i folkeskolen – med matematik som eksempel

Stipendiat: Bent Sortkær (AU/VIA UC)

Projektets mål er, at undersøge i hvor høj grad elevens køn og sociale og etniske baggrund har betydning for, hvordan denne oplever og forstår feedback. Projektet undersøger desuden, hvordan lærere hhv. forstår og anvender feedback, og om elever har samme forståelse og oplevelse af feedback som læreren for derudfra at genere ny viden om, under hvilke forudsætninger lærerens intenderede feedback bliver oplevet og modtaget som feedback af elever. Der anvendes kvantitative og kvalitative metoder.

Når elever udforsker fag og sprog – et studie af fagligt initierede elevsamtaler i danskfaget

Stipendiat: Marie Dahl Rasmussen (AU/UCC)

Projektet undersøger de samtaler, eleverne fører med hinanden i danskfaget, og spørger hvilke fagdidaktiske rammer og tiltag, der understøtter elevernes fælles udforskning og afprøvning af hypoteser og fagsprog. Formålet er at bidrage til udvikling af undervisning, hvor eleverne tilegner sig fagets viden og færdigheder gennem fagligt initierede elevsamtaler. Det teoretiske afsæt er socialsemiotisk, og empirien tilvejebringes gennem feltstudier og interventioner på tre skoler.

Evaluering i praksis – en undersøgelse af læreres viden om elevernes matematikkundskaber

Stipendiat: Pernille Bødtker Sunde (AU/VIA UC)

Projektet er en eksperimentelt baseret undersøgelse af hvorledes to forskellige typer evalueringsredskaber, klassebaseret test og individuel samtaleobservation, påvirker læreres praksis og elevernes faglige progression. Analysen omfatter 10 1. klasser hvor kvantitative og kvalitative data om elevernes faglige niveau i matematik og lærerens praksis sammenholdes med det anvendte evalueringsredskab.

Inkluderende skole-hjem-samarbejde med forældre med lav uddannelses-kapital som katalysator for bedre fagligt udbytte i folkeskolen

Stipendiat: Anne Jørgensen (AU/UCC)

Social mobilitet er stadig en stor udfordring for den danske folkeskole. En af forklaringerne er, at folkeskolens implicitte sprog i højere grad matcher ”middelklassens livsform” og i mindre grad forældre med lav uddannelseskapital. Projektets formål er at komme med anbefalinger til, hvordan lærerne kan synliggøre og inddrage forældrenes ressourcer, for dermed at fremme et skole-fagligt sprog i hjemmet på en sådan måde, at det kan stimulere deres børns læring og dermed højne elevernes faglige niveau.

Skriftlig, interaktiv, it-medieret feedback i engelskundervisningen i udskolingen - et interventionsforskningsprojekt

Stipendiat: Hanne Wacher Kjærgaard (AU/VIA UC)

Fra en konstruktivistisk og socialkonstruktivistisk tilgang til sprogtilegnelse undersøger projektet de ændringer, der afstedkommes af indførelse af interaktiv, it-medieret, metasprogsopbyggende, skriftlig feedback i engelskundervisningen i Danmark. Gennem et interventionsstudie i tre 8.-klasser undersøges lærernes praksis samt elevernes holdninger og håndtering af lærerfeedback og ændringer heri.

Projektet udvikler ny viden om feedbackpraksisser og om it’s muligheder for at kvalificere disse.

Samarbejdspartnere - Læringsløft