Finansierede projekter i 2015

Følgende projekter blev tildelt midler af Ph.d.-rådet i 2015.

Udvikling af udskolingselevers ikke-kognitive entreprenørielle kompetencer i målstyret danskundervisning

Stipendiat: Raffaele Brahe-Orlandi (AU/VIA)

Projektet undersøger potentialer og udfordringer samt identificerer designprincipper ifm målstyrede undervisningsdesigns i dansk, hvor udskolingselever udvikler ikke-kognitive entreprenørielle kompetencer i form af kreativitet, samarbejde, handlingstillid og verdensvendthed, samt kompetencer ifm. kommunikation og fremstilling. Der arbejdes med design-based research som metode. Der benyttes videoobservation, semistrukturerede interviews og dokumentanalyse til indsamling og bearbejdning af data.

Skole-Elev-Museum: digitale teknologier og elevers læring i mødet mellem Åben Skole og Museum

Stipendiat: Margit Eva Jensen (AU/UCC)

Folkeskolereformen fordrer, at skoler styrker deres relationer udadtil, og museer er oplagte samarbejdspartnere. Projektets forskningsspørgsmål er: Kan elevers anvendelse af digitale teknologier fremme læring i skiftet mellem læringskonteksterne skole-museum-skole, og hvordan dokumenteres og synliggøres denne læring for eleven selv og for læreren? Mål for projektet er at bidrage med empirisk baseret forskning om elevers mulige læringsudbytte i skiftende læringsrum med fagdidaktisk brug af it.

Hvordan kan Pædagogisk Ledelse lede forskningsinformeret praksis?

Stipendiat: Niels Møller (AU/VIA)

Projektet vil med afsæt i Niklas Luhmanns begreb om funktionel analyse og Roar Hagens begreb om refleksionsteori, belyse hvordan skoler over- og omsætter uddannelsesforskningsresultater ind i hverdagens praksis. Projektet vil i forlængelse heraf bidrage med viden om, hvordan professionelles praksis i skoler kan ledes og udvikles gennem integration af uddannelsesforskningsresultater, skolers refleksionsteorier og skolers hverdagspraksis.

Læreren som moralsk aktør. Den etisk-didaktiske dimension af lærerens virksomhed og professionsviden i en klasserumssammenhæng

Stipendiat: Chung Kim (AU/VIA)

Projektet undersøger den etiske dimension af lærerens undervisningspraksis. Formålet er at opnå viden om, hvordan lærerens etiske værdier påvirker dennes undervisning og dermed klasserummet og elevernes læring, udvikling og samspil. En gruppe læreres klasserumspraksis undersøges. I et kompetenceudviklingsforløb med stipendiaten udvikler og afprøver de deres etisk-didaktiske kompetence. Denne må ifølge projektets hypotese beskrives i form af moralsk opmærksomhed og sprog, refleksions- og begrundelsesevne samt beslutnings- og handlekraft.

En god start på folkeskolen - En medarbejderstyret intervention for udsatte børn i folkeskolens 0. - 3- klasse

Stipendiat: Lars Ladefoged (AU/Metropol)

Ph.d.-projektet skal udvikle en medarbejderstyret interventionsmodel, som skal øge læringsudbyttet for udsatte børn i indskolingen i den danske folkeskole. På baggrund af uddannelsessociologi og undervisningsdifferentiering udføres et randomiseret kontrolleret forsøg, ud fra hypotesen om, at det kræver en særlig didaktisk og pædagogisk tilgang, at udfordre alle elever til at blive så dygtige som de kan. Derudover fremlægges konkrete forslag til opkvalificering af læreruddannelsen.

Faglige fællesskaber i en målstyret folkeskole - læring blandt elever i marginale positioner

Stipendiat: Merete Munkholm (AU/VIA)

Projektet undersøger, hvordan lærere kan arbejde med læringsmål på måder, der er med til at fremme læring hos elever i marginale positioner i faglige fællesskaber. Herunder om og hvordan nogle måder at arbejde med læringsmål på kan skabe ikke-intenderet læring, der fastholder elever i marginale positioner og/eller medvirker til elevers overskridelse af disse positioner. Projektet bygger på empiriske studier i to 8. klasser i den danske folkeskole og har afsæt i social praksisforskning.

Målstyring mellem intention og praksis

Stipendiat: Signe Piil Andresen (AU/UCC)

Projektets mål er at skabe ny viden om den pædagogiske ledelse af læreres meningsskabelsesprocesser om synlig læring, der har betydning for om- og oversættelsen af målstyrede læringsprocesser i folkeskolen i Danmark. Gennem et kritisk casestudie vil projektet undersøge, hvordan ledelsen arbejder med meningsskabelse og konkurrerende handlingsteorier, og hvordan organiseringen påvirker processen gennem gensidigt betingede handlinger.

Samarbejdspartnere - Læringsløft