Læringsløft 2020

Læringsløft 2020 er en stor forsknings- og udviklingsindsats, der understøtter konkrete udfordringer inden for folkeskolen og dagtilbud og er med til at udvikle og forbedre læringen i skole og daginstitutioner.  

Årligt uddeles ca. 12 ph.d.-stipendier for samlet ca. 30 mio. kr. Stipendierne skal både skabe ny viden inden for didaktiske samt pædagogiske områder og samtidig højne uddannelsesniveauet på professionshøjskolerne. De ph.d.'er som uddannes skal både under uddannelsen og efterfølgende kunne undervise på professionshøjskolerne og indgå i forskning og udvikling på uddannelsesområdet.

Der opslås stipendier én gang om året og opslaget for 2021 forventes opslået omkring ultimo januar 2021 med forventet ansøgningsfrist ultimo maj 2021.

Det er en god ide allerede nu at orientere dig om Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning på deres hjemmeside.

Hvad er læringsløft 2020?

 • I 2011 nedsatte videnskabsministeren et Ph.d.-råd til uddeling af ph.d.-stipendier inden for uddannelsesforskning. Årligt uddeles ca. 12 stipendier for samlet ca. 30 mio. kr. Stipendierne skal både skabe ny viden inden for didaktiske samt pædagogiske områder og samtidig højne uddannelsesniveauet på professionshøjskolerne.

  Ph.d.-projekterne skal have fokus på praksisrelevant forskning i den danske folkeskole med henblik på at forbedre udbyttet for alle elever. For at sikre en tæt kobling til praksis, skal ph.d.-projekterne udføres som samarbejde mellem mindst ét universitet og én professionshøjskole.

 • Læringsløft 2020 skal bidrage positivt til forsknings- og vidensmiljøer. Konsortiet er positivt indstillet i forhold til potentielle forskertalenter inden for grundskoleområdet, der falder inden for de rammer, Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning opslag udstikker.

  I vurderingen af ansøgninger lægger Læringsløft 2020 konsortiet vægt på:

  1. At ansøgningerne på sigt bidrager positivt til de forsknings- og vidensmiljøer, der findes på institutionerne. Konkret skal ansøgere være indforstået med at have ansættelse på et af de to deltagende professionshøjskoler i Læringsløft 2020-konsortiet og indskrevet som ph.d.-studerende på DPU, AU - med delt arbejdstid mellem professionshøjskolen og AU.

  2. At ansøgningerne dokumenterer, at man har blik for det opdrag, der ligger bag den politiske beslutning om at oprette Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning, som er:

  • at styrke uddannelsesforskning målrettet grundskolens praksis og elevernes udbytte således
  • at dette på sigt understøtter forskningsbasering af læreruddannelsen.
 • Forskningsledelsen bag Læringsløft 2020 er organisatorisk forankret hos følgende personer:

  • Andreas Rasch-Christensen, Forskningschef, VIA University College
  • Bo Nielson, Forsknings- og udviklingsleder, Københavns Professionshøjskole
  • Christian Christrup Kjeldsen, Viceinstitutleder for forskning, Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet

  Læringsløft 2020 er et samarbejde om professionsløft – det såkaldte Læringsløft 2020 konsortium - mellem Københavns Professionshøjskole og VIA University College, samt Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet.

  Konsortiet blev etableret i 2010 under navnet "4 svar på folkeskolens udfordringer" - også kaldet ”4:10”.

  Samarbejdet indebærer en aftale om, at de tre parter ansøger om et antal af de ph.d.-stipendier, der hvert år opslås under Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning.

Prækvalificering og ansøgningsproces

 • Som grundlag for så kvalificerede ansøgninger som muligt har de tre parter i Læringsløft 2020-konsortiet tilrettelagt et mere langstrakt prækvalificeringsforløb, hvor potentielle ansøgere tilbydes støtte/vejledning til udarbejdelse af selve ph.d.-ansøgningerne.

  Alle ansøgere, der vil søge ph.d.-stipendium hos Ph.d.-Rådet for Uddannelsesforskning i samarbejde med parterne i Læringsløft 2020-konsortiet, skal gennem en obligatorisk prækvalificering (vurdering), der varetages af relevante forskere fra Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), AU, og forskningsansvarlige på professionshøjskolerne.

  Kun de ansøgere, der bliver positivt vurderet i prækvalificeringsrunden, kan søge videre mod Ph.d.-rådet for Uddannelsesforsknings ansøgningsfrist.

  Da det er en krævende proces at udarbejde en ansøgning, opfordres alle interesserede til at gå i gang med at udarbejde et projektansøgning allerede i efteråret før den egentlige ansøgningsfrist.

 • Prækvalificeringsprocessen starter på professionshøjskolen, derfor skal du kontakte en professionshøjskole snarest: 

  Københavns Professionshøjskole:
  phdadministration@kp.dk

  VIA University College:
  korn@via.dk

  Du vil derpå blive bedt om at udfylde et interessetilkendegivelsesblanket med et første udkast til en ansøgning samt fremsende dit CV med oplysning om specialekarakter. Vi modager interessetilkendegivelser inden for følgende to tidsfrister:

  • 6. januar 2021
  • 6. februar 2021

  Returnér blanketten

  Når du har returneret ovennævnte, vil det blive vurderet, om dit udkast viser potentiale til at udvikle sig til en kvalificeret, endelig ansøgning til ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning, samt hvordan dit projekt og dine kvalifikationer kan bringes i spil i professionshøjskolens forskning og uddannelser.

  Ved en positiv vurdering vil du blive tilbudt et vejledningsforløb med en forskningskvalificeret medarbejder, der så vidt muligt har kendskab til dit projekts fagområde.

  Send blanket i god tid

  Interessetilkendegivelser, der modtages efter ovenstående datoer, vil blive vurderet med skarpere krav og kan ikke garanteres et fuldt vejledningsforløb.

  Et fuldt vejledningsforløb består af et tilbud om op til tre vejledningsgange på professionshøjskolen, hvoraf to gange er frem til konsortiets prækvalificeringsfrist.

  De ansøgere, der går videre herfra får derefter vejledning fra det DPU samt en tredje vejledning fra professionshøjskolen. 

 • Konsortiet afholder følgende informationsmøder i 2020:

  26. november 2020 kl. 15.00-16.00

  Københavns Professionshøjskole holder informationsmøde om alle konsortier i prækvalificeringen til Ph.d.-rådet for Uddannelsesforsknings stipendier. Herunder også om Læringsløft 2020.

  Adresse:
  Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 København V, Lokale K6.16. 
  Tilmelding sker til
  E: phdadministration@kp.dk 

  26. november 2020 kl. 15.00-16.30

  Informationsmøde om Læringsløft 2020 i Aarhus.

  Adresse:
  VIA University College, Ceresbyen 24, Lokale C3.42, 8000 Århus C. 
  Tilmelding sker til Anne Trine Vandborg.
  E: atva@via.dk

  Konsortiet holder desuden informationsmøder i februar/marts 2021 i umiddelbar forlængelse af Ph.d.-rådet for Uddannelsesforsknings egne orienteringsmøder, hvis datoer vil blive offentliggjort sammen med opslaget ultimo januar 2021.

  Ph.d.-rådet for Uddannelsesforsknings opslag

  Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning forventes at opslå stipendierne ultimo januar 2021 med forventet ansøgningsfrist ultimo maj 2021.

  Find datoerne for opslag og ansøgningsfrist af stipendier på Rådets hjemmeside

  Læringsløft 2020 anbefaler ansøgere at deltage i Ph.d.-rådet for Uddannelsesforsknings informationsmøder i Aarhus eller København.

  Datoerne vil blive offentliggjort sammen med Ph.d.-rådet for Uddannelsesforsknings opslag ultimo januar 2021.

  State-of-the-art workshop - Aarhus

  VIA Bibliotek tilbyder et søgestrategikursus i relevante databaser som hjælp til dit ”State of the art” afsnit i ph.d.-ansøgningen. 

  Ved tilmeldingen er det vigtigt, at du sender en kort beskrivelse af din problemstilling/projektområde, så søgekurset kan målrettes med hensyn til valg af databaser.

  Kurset finder sted onsdag den 9. december kl. 13.00-16.00, VIA Campus Aarhus C, Ceresbyen 24, 8000 Aarhus. 

  Tilmelding senest den 3. december 2020
  E: atva@via.dk – husk at sende en kort beskrivelse af problemstilling/projektområde.

 • Potentielle ansøgere indsender en fuld ansøgning til prækvalificering senest:

  6. april 2021 kl. 12.00 til

  E: phdadministration@kp.dk

  Følgende skal vedlægges:

  1. Projektbeskrivelse (max. 5 normalsider á 12.000 anslag + litteraturliste efter Ph.d.-rådet for Uddannelsesforsknings retningslinjer)
  2. CV (max 1 side) og evt. publikationsliste
  3. Eksamensbeviser fra bachelor- og kandidatuddannelsen inkl. karakterudtræk
  4. Dokumentation for engelsk på mindst B niveau, læs mere her 

  Udvælgelse

  Konsortiet udvælger senest ultimo april 2020 de bedst kvalificerede og mest relevante projektidéer, som kan gå videre i processen mod Ph.d.-rådet for Uddannelsesforsknings endelig ansøgningsfrist.

  Kandidaternes ansøgninger inkl. bilag videresendes til prækvalificering til Ph.d.-Skolen på Arts, Aarhus Universitet, som vil screene kandidaternes indgangskvalifikationer (eksamensbeviser, etc.) med henblik på udstedelse af en forhåndsgodkendelse. Kun de udvalgte får mulighed for at indsende ansøgning til Ph.d.-Rådet for Uddannelsesforskning.

  Vurderingskriterier

  • Ph.d.-projektets forskningsmæssige kvalitet
  • Ph.d.-projektets relevans i forhold til opslagets formål
  • Ph.d.-projektets faglige forankring på universitet og professionshøjskole
  • Ph.d.-kandidatens kvalifikationer
  • Ph.d.-projektets plan for videnomsætning gennem uddannelse, formidling eller udviklingsaktiviteter
 • De ansøgere, der er blevet positivt vurderet i prækvalificeringsrunden, får tilknyttet en seniorforsker fra DPU, der giver sparring og feedback på ph.d. projektbeskrivelsen. Omfanget af sparringen aftales nærmere.

  Budgetworkshop

  Den 3. maj 2021 kl. 14.30 – 16.30 afholder DPU en budgetworkshop, hvor der gives informationer om retningslinjer for udformning af budgettet samt konkret arbejdes med budgetterne under vejledning fra projektøkonom og forskningskonsulent på Aarhus Universitet.

  Løngrundlaget vil være udregnet på forhånd af professionshøjskolen og sendt til kandidaterne inden workshoppen

  Senest d. 12. maj 2021 skal ansøgere indsende følgende til phdadministration@kp.dk til brug for udarbejdelse af en samarbejdsaftale mellem professionshøjskolen og DPU:

  • Endelig projekttitel
  • Endeligt budget til godkendelse

  Samarbejdsaftalen udarbejdes

  Professionshøjskolerne vil sørge for at udarbejde en samarbejdsaftale og underskriftsbilag, som sendes til ansøgerne få dage før Ph.d.-rådet for Uddannelsesforsknings ansøgningsfrist.

  Konsortiet anbefaler potentielle ansøgere at grundigt læse Ph.d.-rådet for Uddannelsesforsknings ansøgningsvejledning, som er tilgængelig på Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning hjemmeside.

  Det er ansøgerens eget ansvar at sørge for at ph.d.-ansøgningen følger Ph.d.-rådet for Uddannelsesforsknings retningslinjer.  

 • Den endelig ansøgning til Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning:

  Ph.d.-rådet for Uddannelsesforsknings ansøgningsfrist offentligøres i forbindelse med opslaget cirka ultimo januar 2020.
  Ansøgningsfristen forventes at ligge cirka ultimo maj 2020. 

  Det er ansøgernes eget ansvar at indsende sin endelige ansøgning indenfor Ph.d.-rådet for Uddannelsesforsknings ansøgningsfrist (forventet ultimo maj 2020) elektronisk via rådets hjemmeside:
  www.efond.dk/phdraadet

  Kopi af ansøgningen sendes også til:

  Stine Trentemøller:
  stinet@edu.au.dk

  samt
  phdadministration@kp.dk

Forskeruddannelsen

 • Ph.d.-uddannelsen er en forskeruddannelse, der på internationalt niveau kvalificerer den ph.d.-studerende til selvstændigt at varetage forsknings-, udviklings- og undervisningsopgaver i den private og offentlige sektor, hvor der forudsættes et bredt kendskab til forskning.

  Uddannelsen omfatter:

  • Gennemførelse af et selvstændigt forskningsarbejde under vejledning (ph.d.-projektet).
  • Gennemførelse af ph.d.-kurser eller andre lignende uddannelseselementer af et samlet omfang svarende til ca. 30 ECTS-point.
  • Deltagelse i aktive forskermiljøer, herunder ophold på andre, primært udenlandske, forskningsinstitutioner, private forskningsvirksomheder m.v.
  • Opnåelse af erfaring med undervisningsvirksomhed eller anden form for videnformidling, der er relateret til den pågældendes ph.d.-projekt.
  • Udarbejdelse af en ph.d.-afhandling på grundlag af ph.d.-projektet.

  Der gives 2 ½ år til forskeruddannelsen, dvs. forskningsprojekt (under vejledning) og ph.d.-kurser, samt ½ år til ‘institutarbejde’, der består af undervisningsvirksomhed og andre faglige opgaver. Du vil være indskrevet som studerende på universitet og ansat på en professionshøjskole.

  Det er vigtigt at sætte sig ind i rammerne for Ph.d.-uddannelsen beskrevet i Ph.d.-bekendtgørelsen.

  Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside

 • Som ph.d.-studerende er du organisatorisk forankret på DPU og indskrives på Ph.d.-skolen på Arts, AU. Det er også vigtigt at du læser retningslinjerne for ph.d.-uddannelsen fra Graduate School, Arts, AU, da disse gælder for dig i dagligdagen som ph.d.-studerende på DPU. Du finder retningslinjerne her (pdf).

  Som ph.d.-studerende vil du også blive tilknyttet et af DPU’s to ph.d.-programmer Didactics eller Learning and Education

  Konkret skal ansøgere altså være indforstået med at have ansættelse på et af de to deltagende professionshøjskoler i Læringsløft 2020-konsortiet og indskrevet som ph.d.-studerende på DPU, AU

Spørgsmål om GDPR kan rettes til

VIAs databeskyttelsesrådgiver (DPO)
T: +45 87 55 18 24
E: dpo@via.dk

Læs vores cookiepolitik

Læs vores privatlivspolitik

Webtilgængelighedserklæring